Passeridae

Passera d'Italia Passer italiae

Passera oltremontana Passer domesticus

Passera sarda Passer hispaniolensis 

Passera mattugia Passer montanus

Passera lagia Petronia petronia

Fringuello alpino Montifringilla nivalis