Acrocephalidae

Pagliarolo Acrocephalus paludicola

Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon

Forapaglie comune Acrocephalus schoenobaenus

Cannaiola comune Acrocephalus scirpaceus

Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus

Canapino pallido orientale Iduna pallida

Canapino asiatico Iduna caligata

Canapino maggiore Hippolais icterina

Canapino comune Hippolais polyglotta